Правові основи охорони праці


Правові основи охорони праці


Введення

охорона праця законодавство

Актуальність теми. Близько 2 млн. людей щорічно помирають внаслідок нещасних випадків на робочих місцях або професійних захворювань. За деякими оцінками щорічно відбувається близько 270 млн. нещасних випадків, які можуть завдавати смерть або наслідки іншого характеру, не пов'язані зі смертельним результатом. В економічному вимірі Міжнародна організація праці вважає, що збиток від професійних захворювань та нещасних випадків щорічно досягає 4% ВВП. У зв'язку з цим правове регулювання питань охорони праці було, є і буде актуальним для дослідження.

Мета дослідження даної випускної кваліфікаційної роботи є аналіз державних нормативних вимог охорони праці, встановлених чинним законодавством.

Об'єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають у зв'язку із здійсненням заходів з охорони праці.

Предметом дослідження є система правових норм, що регулюють організацію з охорони праці, нагляду і контролю за її здійсненням, забезпечення працівників матеріальними засобами, необхідними для збереження їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності.

Методологічну основу дослідження становлять загальний діалектичний метод пізнання, що дозволяє розглядати явища в їх взаємозв'язку і розвитку. У роботі використані порівняльно-історичний, антропологічний, системний, структурно-функціональний, реконструктивний, статистичний методи, а також загальнонаукові методи пізнання (аналіз, синтез, індукція і дедукція та ін.) Перераховані методи в єдиному комплексі з урахуванням об'єктивних і суб'єктивних факторів в історичному процесі дозволили виявити загальне і особливе в охороні праці в різні періоди вітчизняної історії, а так само міжнародний досвід і застосувати його для вирішення проблем, що стоять сьогодні щодо забезпечення безпечних умов праці.

Теоретичну основу дослідження становлять роботи:

в історичному аспекті: Бикова О.М., Мікуліна А. А., Литвинов-Фалінского В.П., Янжула І. І.,

в сучасності: Гладкова Н.Г., Смирнова О.А, Гусєва А.Н, Скачкової Т.З, Лушнікова М.А., Лушнікова А.М., Кучми М.І., Снігірьовим І.О., та ін

Основні положення, що виносяться на захист:

. Поняття «Охорона праці» слід розглядати у широкому і вузькому сенсах слів: у вузькому сенсі - це система правових норм в галузі трудового права, в широкому - це міжгалузевий комплексний інститут.

. Обсяг нормативної бази, що регулює питання охорони праці, її значимість і актуальність, дозволяє запропонувати виділення норм з охорони праці в єдиний самостійний Федеральний закон, в якому буде визначено основні поняття з охорони праці та інші питання.

. Проаналізувавши історичний шлях розвитку законодавства про охорону праці, слід зробити висновок про те, що в його становленні велику роль зіграла інспекція праці.

. Розслідування нещасних випадків на виробництві регулюється державою. Історичний досвід показав, що безпосередню участь у розслідуванні нещасних випадків з тя...Страница 1 из 6 | Следующая страница