Цивільно-правова охорона товарних знаків

Недержавні освітні установи ВИЩОЇ ОСВІТИ

«МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ / МУБіНТ /»

Кафедра теорії права і цивільно-правових дисциплін


Курсова робота

Тема: «Цивільно-правова охорона товарних знаків»

з дисципліни Цивільне право
Виконав: студент групи РВ2З4ЮР - 41

Самихіна Наталія Володимирівна


Зміст


Введення

Глава 1. Правове становище товарного знака: поняття, правовий захист товарного знака

.1 Розвиток законодавства регулюючого правову охорону товарних знаків в Російській Федерації

.2 Товарний Знак як об'єкт правової охорони, поняття товарного знака

Глава 2. Правовий аналіз способів захисту та видів відповідальності за порушення прав на товарні знаки

.1 Зміст і види порушень прав на товарний знак

.2 Захист прав на товарний знак

Глава 3. Розгляд конкретних справ із судової практики і виявлення проблем правового регулювання охорони прав на товарний знак

.1 Особливості застосування судами законодавства при розгляді спорів, пов'язаних з незаконним використанням товарних знаків

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Актуальність даної роботи полягає в тому, що наявність проблем правового регулювання інтелектуальної власності в цілому, а зокрема - товарного знака і знака обслуговування в російській економічній дійсності. Права інтелектуальної власності гарантуються Конституцією Російської Федерації (ст. 44) і визначають культурний і господарський потенціал суспільства, способи і механізми реалізації прав і свобод авторів, законних правовласників.

Товарні знаки в умовах ринкової економіки становлять важливий фактор успішного ведення підприємницької діяльності. Статистичні дані свідчать про те, що товарні знаки становлять значну частину нематеріальних активів великих міжнародних і російських компаній.

Спостерігається значне зростання судових спорів у сфері застосування товарних знаків. Особливо гостро в останні роки постала проблема недобросовісної конкуренції. Товарні знаки і знаки обслуговування мають велике значення в справі забезпечення конкуренції товарів на ринку. Вони покликані виступати в якості міри недопущення недобросовісної конкуренції, адже головна їх функція, як об'єктів промислової власності полягає саме в можливості розмежування та індивідуалізації продукції конкретного виробника від товарів інших виробників. Відносини промислової власності займають лідируюче положення в постійно розширюється виробництві товарів, робіт, послуг, проявляються у всіх аспектах науки, техніки. Необхідність правової визначеності відносин авторів, правовласників при реалізації виключних майнових прав вимагає проведення нових досліджень та врегулювання ще невирішених проблем правового регулювання.

Об'єктом дослідження є правові відносини, що виникають у сфері правової охорони прав власників товарних знаків і знаків обслуговування в Росії.

Предмет дослідження - становить сукупність правових норм, що встановлюють критерії і...Страница 1 из 3 | Следующая страница