Правове регулювання виконання судових актів

Зміст


Введення

. Теоретичні аспекти судових актів у цивільному праві

.1 Поняття судових актів у цивільному праві

.2 Роль судових актів у стабільності цивільного обороту

.3 Класифікація і вимоги, пропоновані до судових актів

. Правове регулювання виконання судових актів

.1 Специфіка виконання закону «Про виконавче провадження»

.2 Виконання судового рішення судом - як невід'ємна частина судового захисту

.3 Проблеми виконання судових актів

Висновок

Список використаних джерел

судовий акт рішення виконавче


Введення


В Республіки Казахстан судова влада у відповідності з теорією поділу влади представляє одну з трьох гілок влади і є самостійною і незалежною сферою публічної влади. За правосуддя в РК відповідає тільки суд. Судова влада здійснюється за допомогою конституційного, цивільного, адміністративного та кримінального судочинства. Як ми знаємо, судова влада в нашій країні, відрізняється наявністю особливої ??процесуальної форми, оформленням результатів своєї діяльності в судових актах, що є відмінною рисою від інших двох гілок влади.

Корінні перетворення в політичній, економічній, ідеологічній та інших сферах суспільного і державного формування в Казахстані викликали в житті правову реформу. На сьогоднішній день, без її виконання, при сучасних юридично-суспільних відносинах, кардинальні зміни в інших сферах суспільного життя практично неможливі. Правова реформа покликана забезпечити практичну реалізацію в роботі державних органів, а також судової влади.

Цивільне судочинство виступає як індикатор, що дозволяє судити про розвиток в країні демократичних і гуманістичних начал. У цивільний процесуальний кодекс внесено численні і серйозні зміни. Постанова цього завдання пов'язано не тільки зі створенням сучасного законодавства, забезпеченням законності роботи держави та її органів, державної системи та громадських формувань, надійної, швидкої і справедливої ??юстиції, незалежного правосуддя, але з подоланням досягла небезпечних меж правового нігілізму. Дане питання дуже актуальне у всіх сферах державного і суспільного життя, і головне рішення це пошук шляхів для формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини в цілому, пошук рішень, які дозволять довіряти більше судової влади в країні.

Головною метою здійснення правосуддя є захист прав, свобод і законних інтересів громадян і юридичних осіб. Здійснюючи свою діяльність, суди РК дозволяють певні спірні питання, що виникають конфлікти шляхом винесення різних судових актів. Всі громадяни та юридичні особи, у разі порушення або оспорювання їх прав і законних інтересів, можуть звернутися в суди загальної юрисдикції за їх захистом. Це слід розглядати як відправну точку при здійсненні судочинства у цивільних справах, маючи основну мету захист прав і законних інтересів, законодавством встановлено процедуру судового розгляду і процесуальна форма, яка чітко регламентована в Цивільному процесуальному кодексі Республіки Казахстан.

Правильне винесення судових актів, що відп...Страница 1 из 13 | Следующая страница