Право як наукова категорія

Зміст


Введення

Глава 1. Право як наукова категорія

.1 Поняття, ознаки та сутність права

.2 Поняття та теорії праворозуміння

.3 Тлумачення права

Глава 2. Дискусійні аспекти праворозуміння

.1 Проблеми визначення поняття права

.2 Різні підходи до визначення поняття права

Висновок

Список використаних джерел та літератури


Введення

право законодавчий держава позитивістський

Актуальність дослідження. Право є однією з найпотужніших рушійних сил в людському суспільстві. Тому інтерес до права ніколи не був випадковим, і сьогодні він є основним. Досліджуємо Чи ми проблеми взаємодії держави та права, становлення правової держави, проблеми зміцнення законності і правопорядку або формування правової системи суспільства, то всякий раз виявляється, що проблема гласно або негласно починає вирішуватися з уявлення про право, про його зміст, призначення, специфіки праворозуміння.

Таким чином, успішне вирішення проблем праворозуміння вельми важливо не стільки саме по собі, скільки для вивчення інших нерозривно пов'язаних з поняттям права явищ та відображають їх категорій і понять.

Крім цього, еволюційні процеси в суспільстві тягнуть за собою і зміну уявлень про створену в ньому системі права, що робить більш ніж актуальним дослідження про розуміння права, які велися і ведуться у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Можна стверджувати, що реалії сьогоднішньої Росії представляють із себе дуже цікавий матеріал для дослідження проблеми праворозуміння. У цих умовах розпочате дослідження не може не володіти актуальністю.

Наукова та практична значущість вивчення даної теми полягає в тому, що еволюційні процеси в суспільстві тягнуть за собою і зміну уявлень про створену в ньому системі права, що робить більш ніж актуальним дослідження про розуміння визначення права, які велися і ведуться у вітчизняній і зарубіжній літературі.

Виходячи з вищевикладеного, основна мета курсової роботи - дослідити спірні визначення поняття права.

У відповідності з метою роботи поставлені наступні завдання:

. Вивчити право як наукову категорію.

. Визначити дискусійні аспекти праворозуміння.

Об'єктом даного дослідження служить саме поняття права, його сутнісні характеристики, принципи і ознаки.

Предмет дослідження - різні типи праворозуміння, основні інститути, створені людським суспільством в процесі еволюції.

Поставлена ??мета і завдання вимагають для свого вирішення більш широкого підходу на основі сучасних теоретичних і методологічних принципів. У числі спеціальних методів, застосованих у процесі аналізу предмета дослідження, були використані методи порівняльного державознавства і правознавства, історико-правового аналізу, метод систематично-структурного аналізу, тлумачення правових норм, екстраполяції.

Методологічною основою роботи є: формально - юридичний, порівняльно - правовий та історичний методи пізнання. Всі проблеми розглядаються і викладаються на рівні сучасної науки, вільної від ідеологічної апологетики, упередженості, закостенілих догм, разом з ти...Страница 1 из 15 | Следующая страница