Основні елементи і особливості правового регулювання в теорії держави і права

Зміст


Введення

Глава 1. Зміст механізму правового регулювання

1.1 Правові засоби: поняття та види

.2 Поняття і структура механізму правового регулювання

Глава 2. Основні елементи і особливості правового регулювання в теорії держави і права

.1 Елементи й стадії механізму правого регулювання

.2 Особливості ефективності правового регулювання

Висновок

Бібліографічний список


Введення


Актуальність проведеного дослідження визначається тією обставиною, що для організації суспільства та впорядкування поведінки окремих членів суспільства, необхідно здійснювати певне узгодження різноманітних інтересів як окремої людини, так і всього суспільства в цілому. Це здійснюється за допомогою соціального регулювання, тобто цілеспрямованого впливу на поведінку людей. В системі соціального регулювання важлива роль належить саме правовому регулюванню. Дана умова є основою стабільного правового порядку, а також основою діяльності органів, інститутів і установ покликаних забезпечити захист і охорону від порушень тих прав, свобод і законних інтересів громадян та інших осіб, які закріплені Конституцією РФ, діючими нормами права. Загальні соціальні цілі правового регулювання переслідують досягнення соціально корисних результатів і, в першу чергу, створення необхідних умов для прогресивного розвитку і процвітання суспільства.

Відповідно до Конституції РФ, наша держава є правовою державою в основу якого покладено право і закон як особливі і головні державні регулятори суспільних відносин. Спираючись на право, діючи відповідно до правом, і не суперечачи йому, в умовах цивілізації досягається така організованість суспільства, при якій реалізується демократія, економічна свобода особистості.

Таким чином, все вищевикладене зумовило вибір нами теми дослідження, підкреслило її актуальність і значимість у вітчизняній науці теорії держави і права.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються при реалізації механізму правового регулювання в суспільстві.

Предметом дослідження є зміст механізму правового регулювання.

Мета роботи полягає в комплексному дослідженні особливостей механізму правового регулювання суспільних відносин.

Для досягнення зазначеної мети було потрібно вирішення наступних завдань:

· Проаналізувати правові засоби їх поняття і види.

· Дослідити поняття та структуру механізму правового регулювання.

· Розглянути елементи і стадії механізму правого регулювання.

· Розкрити особливості ефективності правового регулювання.

Теоретико-методологічну основу дослідження становить діалектичний метод пізнання суспільних і соціально-юридичних явищ. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові, приватні та спеціальні методи, зокрема: інституційний, порівняльний, системний, структурно-функціональний, які в своїй сукупності дозволили виявити змістовну сутність механізму правового регулювання.

Теоретичну основу дослідження склали наукові роботи наступних авторів: Алексєєва С.С., Малько А.В., Лівшиця Р.З., Раянова Ф.М. та ін

Емпіричну ...Страница 1 из 16 | Следующая страница