Організаційні та правові ресурси проведення виборів

Введення

вибори електоральний право

В електоральній історії Росії останнього десятиліття підвищений науковий інтерес до інституту прямих виборів спостерігався тричі - в 2003 р., у зв'язку з появою альтернативного безпосередньому обранню способу формування представницьких органів муніципальних районів (через делегування глав і депутатів представницьких органів поселень, що входять до складу району), а також підтвердженням раніше відомого російській правовій системі принципу обрання голів муніципальних утворень представницькими органами зі свого складу; в 2004 р., при установі нового порядку наділення повноваженнями вищих посадових осіб суб'єктів РФ (керівників вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів РФ) за поданням Президента РФ законодавчими (представницькими) органами державної влади регіонів (замість став на той час традиційним принципу обрання відповідних посадових осіб громадянами країни на основі загального рівного і прямого виборчого права); в 2009 р., у зв'язку з виключенням порядку обрання виборних посадових осіб місцевого самоврядування з переліку тих питань, зміни та доповнення за якими, що вносяться до статуту муніципального освіти, набирають чинності після закінчення терміну повноважень представницького органу муніципального утворення, який прийняв муніципальний правовий акт про внесення до статуту зазначених змін і доповнень.

Всі вищеназвані аспекти реформування вітчизняних конституційно-політичних інститутів безпосередньо пов'язані з таким аспектом народовладдя, як вибори, а саме з модифікацією їх різновидів. Як відомо, обидві форми демократії - безпосередня (пряма) і представницька, які уособлюють владу народу, - базуються на ідеї невідчужуваності народного суверенітету, що виражається через «правління народу допомогою демократичних інститутів; інакше кажучи - це управління державними і громадськими справами самим народом, уповноваженими ним інститутами громадянського суспільства та органами публічної влади ». А правління народу, незалежно від форми його здійснення - прямий або опосередкованої, - в тій чи іншій мірі передбачає звернення до інституту виборів.

Метою даної роботи є закріплення і розширення теоретичних знань з дисципліни; придбання і розвиток уміння працювати з літературою, аналізувати джерела з проблеми дослідження, робити грунтовні та обгрунтовані висновки; придбання навичок грамотно і логічно обгрунтовано викладати свої думки та ідеї; придбання навичок формулювати й аргументовано обгрунтовувати пропозиції та рекомендації за результатами виконаного дослідження; оволодіння навичками самостійної дослідницької роботи.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:

- обгрунтування актуальності і значущості теми роботи в теорії конституційного права, а також у практичній діяльності в даній області;

дослідження стану і розробленості обраної теми дослідження;

розгляд теоретичних аспектів досліджуваної проблеми, розкриття сутності основних понять юридичної термінології, що відносяться до даної проблематики;

збір та аналіз інформації з проблеми даного теоретичного огляду з використанням сучасних засобів отримання, зберігання і переробки інформації;

розробка практичних рекомендацій та пропозицій з даної темат...Страница 1 из 9 | Следующая страница