Норми адміністративного права та адміністративно-правові відносини

Введення


Адміністративно право - найважливіша галузь правової системи будь-якої країни. Особливо велика його роль Росії, де такі фактори, як величезна територія, багатонаціональний склад населення, традиційно великий обсяг державної власності, історичні державні традиції, зумовили значення адміністративної влади, державної адміністрації у житті суспільства.

Адміністративне право це галузь російської правової системи, представляє собою сукупність правових норм, призначених для регулювання суспільних відносин, що виникають у зв'язку і з приводу практичної реалізації виконавчої влади.

Норми адміністративного права регулюють великий комплекс управлінських відносин, що виникають у зв'язку з державними та суспільними відносинами.

Правове регулювання суспільних відносин у сфері державного управління здійснюється шляхом встановлення закріплених в нормах адміністративного права правил поведінки, юридично обов'язкових для всіх учасників регульованих відносин.

Таким чином, адміністративне право є сукупність правових норм, регулюючих, по-перше, взаємини державних органів управління з громадянами, державними і недержавними організаціями, по-друге, внутрішньо управлінські відносини (систему органів виконавчої влади, їх компетенцію, принципи, форми і методи внутрішньо діяльності в державних органах і органах місцевого самоврядування.

Важливо врахувати, що сфера державного управління мобільна. Тут постійно відбуваються зміни, які диктуються потребами соціального та економічного життя суспільства, все більше ускладнюються процесів управління. Адміністративне право покликане чітко реагувати на ці зміни, що викликає необхідність удосконалювати його норми. Дана робота ведеться постійно, намічена підготовка низки важливих законодавчих і підзаконних актів, що регулюють в нових умовах відповідні сторони управлінської життя.

Саме з цього, вивчення адміністративно-правових норм і відносин, є, безсумнівно, важливим у контексті вивчення адміністративного права. Цим визначається актуальність теми цієї курсової роботи.

Мета даної роботи полягає в дослідженні понять «адміністративно-правові норми» і «адміністративно-правові відносини» в їх взаємозв'язку і в розгляді їх особливостей.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

розглянути сутність і призначення адміністративно-правових норм;

дати загальне поняття та виявити основні риси адміністративно-правових відносин.

Об'єктом дослідження в даному випадку будуть норми адміністративного права та адміністративні відносини.

Предметом дослідження - правові норми і відносини.

Слід підкреслити, що майже всі автори, грунтовно займалися адміністративним правом, досліджували адміністративно-правові норми і відносини, причому інтерес цей нe слабшає. Зрозуміло, це нe випадково, оскільки саме в даній проблематиці в чому проявляється складна гама взаємин і зв'язків, що складаються в галузі адміністративного права. У літературі існують різні погляди, підходи до проблем розвитку адміністративно-правової науки, в яких відображена специфіка позицій, критеріїв і на які спираються автори. Серед активно займалися ...



Страница 1 из 13 | Следующая страница