Поняття та види правочинів з нерухомістю

нерухоме майно.

Ступінь наукової розробленості проблеми. Теоретична основа дослідження здійснення угод з нерухомістю як центрального інституту громадянського права присвячені численні роботи вітчизняних авторів дореволюційного, радянського та сучасного російського періоду, в тому числі М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, М.І. Брагінського, В.В. Безбаха, С.Н. Братуся, Ю.Є. Булатецького, А.В. Венедиктова, В.В. Витрянского, В.П. Грибанова, С.Є. Десницкого, В.М. Іванова, Т.І. Ілларіонова, І.А. Ісаєва, Ю.Х. Калмикова, В.А. Кікотя, В.А. Котка, М.І. Кулагіна, Е.А. Лукашевої, В.П. Мозоліна, Л.А. Морозової, В.С. Нерсесянца, І.Б. Новицького, А.С. Піголкіна, І.С. Перетерского, Л.І. Петражицкого, І.А. Покровського, В.К. Пучінскій, О.Н. Садикова, Г.А. Свердлика, Є.В. Спекторского, Е.А. Тихонової, В.М. Хвостова, С.А. Хохлова, А.Є. Шерстобитова, Г.Ф. Шершеневича, А.І. Екімова, В.А. Язєва, В.Ф. Яковлєва та ін

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці на основі критичного аналізу існуючої законодавчої бази та судової практики теоретичних і практичних положень, спрямованих на вдосконалення регулювання угод з нерухомістю в Російській Федерації.

Досягнення поставленої мети зумовило постановку і вирішення наступних завдань:

. Розглянути поняття та особливості правового режиму нерухомого майна.

. Охарактеризувати добросовісного набувача в російському цивільному праві.

. Проаналізувати специфічні особливості угод з нерухомим майном.

. Виявити ризики при здійсненні операцій з нерухомим майном та способи захисту від них.

Об'єкт і предмет дослідження. Об'єкт дослідження становлять чинні нормативно закріплені особливості правового режиму нерухомого майна; відповідні правовідносини, що складаються між суб'єктами цивільно-правових відносин при укладанні, виконанні та припиненні ними окремих видів операцій з нерухомим майном, державної реєстрації відповідних прав та угод.

Предметом дослідження є система основних теоретичних, нормативно-правових та практичних аспектів поняття нерухомого майна та його правового режиму, передусім державної реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним, а також типових правовідносин, в які вступають громадяни та юридичні особи при здійсненні операцій з нерухомістю.

Теоретична і практична значимість дослідження. Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що викладені теоретичні положення й висновки, пропозиції та рекомендації доповнюють цивільно-правову науку. Практичне значення полягає в тому, що висновки та рекомендації, що містяться в роботі, можуть бути використані для підготовки методичних рекомендацій, а також в організації наукових розробок з проблеми дослідження. Науково-практичні положення можуть бути корисні для впровадження в навчальний процес у вищих навчальних закладах юридичного профілю при вивченні навчальних курсів «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право (Цивільний процес Росії)», «Арбітражне процесуальне право (Арбітражний процес Росії)».

1. Поняття нерухомості та угод з нею


.1 Поняття та правовий режим нерухомості, її місце в системі об'єктів нерухомості


Нерухомість - один з найбільш значущих об...Предыдущая страница | Страница 2 из 19 | Следующая страница