Особливості будівництва в Україні

Етапи будівництва об’єктів в Україні:

 
Відповідно до норм ст. 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №3038-VI забудова територій здійснюється шляхом розміщенняоб'єктів будівництва.

 

При цьому, суб'єкти    містобудування    зобов'язані    додержуватися містобудівних  умов та обмежень під час проектування і будівництва об'єктів. Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради вживає заходів щодо організації комплексної забудови територій відповідно до вимог цього Закону. Право  на  забудову  земельної  ділянки реалізується   її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. Керуючись частиною 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектування   та   будівництво об'єктів    здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку: 

 

1.Отримання замовником або проектувальником вихідних даних.

 

Керуючись статтею 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» основними складовими вихідних даних є:  

1) містобудівні умови та обмеження;  

2) технічні умови;    

3) завдання на проектування.

 

Фізична  або  юридична  особа,  яка  подала  виконавчому органові  сільської,  селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів - районній державній адміністрації  заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває  у  власності  або  користуванні  такої  особи,  повинна одержати  містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва. Містобудівні  умови  та  обмеження надаються відповідними спеціально  уповноваженими  органами містобудування та архітектури на безоплатній основі.

Частиною 3 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено і те, що  центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує формування та реалізує державну   політику   у   сфері   будівництва,  містобудування  та архітектури визначається перелік   об’єктів   будівництва,   для   проектування   яких містобудівні умови та обмеження не надаються.Відповідно до вимог частини 5 статті 29  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розгляд заяви і надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішенняпро відмову у їх наданні здійснюються спеціально уповноваженим  органом містобудування та архітектури протягом семи  робочих днів з дня реєстрації заяви. При цьому рішення  про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень приймається у випадку невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівноїдокументації на місцевому рівні.

 

Важливо зазначити й те, що:

- містобудівні  умови  та обмеження є чинними до завершення будівництва об’єкта незалежно від зміни замовника;

- зміни  до  містобудівних  умов  та  обмежень можуть вноситися тільки за згодою замовника. 

 

Керуючись частиною 9 статті 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» завдання на проектування об’єктів будівництва складається і затверджується замовником за погодженням із проектувальником. Завдання  на  проектування  визначає обґрунтовані вимоги замовника    до    планувальних,   архітектурних,   інженерних   і технологічних    рішень   об’єкта   будівництва,   його   основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень.

 

Відповідно до норм частини 1 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні  умови  - це  комплекс  умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва,  які  повинні  відповідати  його розрахунковим параметрам,  зокрема щодо водо-,  тепло-,  енерго- і газопостачання, каналізації, радіофікації, зовнішнього освітлення, відведення    зливових    вод,   телефонізації,   телекомунікації, диспетчеризації, пожежної та техногенної безпеки. 

 

Фізична чи юридична особа,  яка має  намір  щодо  забудови земельної  ділянки,  що перебуває в її власності або користуванні, має право на  одержання  технічних  умов  згідно  із поданою  нею заявою. Технічні  умови  надаються  протягом  15  робочих  днів з дня реєстрації  відповідної  заяви  та протягом 30 робочих днів у разі необхідності    їх   узгодження    з   власником   (користувачем) магістральних  інженерних  мереж.  Технічні умови повинні відповідати законодавству,  містити достовірну   інформацію   та   обґрунтовані   вимоги  до  об'єктів будівництва,  а також відповідати намірам заявника  щодо  забудови земельної ділянки. У  технічних  умовах  враховується,  що  місце  приєднання інженерних мереж замовника до магістральних  чи  інших  інженерних мереж  розташовується  на  межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. Склад,  зміст,  порядок надання технічних умов та  порядок визначення  вартості послуг з їх надання визначаються відповідними центральними органами виконавчої влади. 

 

Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об’єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки затверджені наказом Міністерства оборони України  від 14.11.2013 року № 771.Технічні  умови  є  чинними  до   завершення   будівництва об'єкта  незалежно  від  зміни  замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника.За  відсутності  на  відповідній  території  необхідного інженерного забезпечення, його недостатньої потужності за рішенням замовника  може  бути  передбачено застосування автономних систем інженерного забезпечення в установленому законодавством порядку. 

 

2. Розроблення   проектної   документації   та  проведення  у випадках, передбачених статтею 31 цього Закону, її експертизи.

 

Відповідно до норм частини 1 статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектнадокументація    на    будівництво     об'єктів розробляється  у  порядку, встановленому центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних  норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

 

Розроблення проектної документації здійснюється на підставі Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, що затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 року №45.   

 

3. Затвердження проектної документації.

 

Затвердження проектної документації здійснюється на підставі Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від1.05.2011 року №560. Відповідно до пункту 5 даного Порядку перед схваленням та затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", проводиться їх експертиза, а у випадках, визначених Законом України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 року №1560-ХІІ, - оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту, складовою якого є проект будівництва.

 

4. Виконання підготовчих та будівельних робіт.

Виконання підготовчих робіт здійснюється з дотриманням вимог статті 35  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Керуючись частиною 1 статті 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» право  на  виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані  раніше  згідно  з   повідомленням   або   зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах,  що належать  до  I-III  категорій  складності, підключення об'єкта будівництва  до  інженерних  мереж та споруд надається замовнику та генеральномупідряднику  чи  підряднику  (у разі    якщо будівельні   роботи   виконуються без   залучення субпідрядників) після реєстрації декларації про початок  виконання будівельних робіт. Реєстрацію  декларації  про  початок виконання будівельних робіт проводить   орган   державного   архітектурно-будівельного контролю  на  безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня надходження декларації.

 

Згідно норм частини 1 статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» право  на  виконання  підготовчих робіт (якщо вони не були виконані  раніше  згідно  з   повідомленням   або   зареєстрованою декларацієюпро початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах будівництва,  що належать до IV  і  V категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд  надається  замовнику   та генеральному   підряднику   чи підряднику   (у   разі  якщо  будівельні роботи виконуються  без залучення субпідрядників) після  отримання  дозволу  на  виконання будівельних робіт. Дозвіл    на   виконання   будівельних робіт   видається органами   державного   архітектурно-будівельного   контролю   на безоплатній  основі  протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. 

 

5. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

 

Відповідно до вимог частини 1 статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що  належать  до  I-III   категорій   складності,  та об'єктів, будівництво  яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом     реєстрації     органом державного архітектурно-будівельного контролю  на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації. 

 

Згідно частини 2 статті 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів, що  належать  до  IV  і  V  категорій складності,  здійснюється на підставі актаготовності об'єкта  до  експлуатації  шляхом  видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

6. Реєстрація права власності на об'єкт містобудування.

 

Реєстрація права власності на об'єкт містобудування здійснюється відповідно до вимог Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р.№ 868.

 

Таким чином, з метою належного проведення будівельних робіт замовнику необхідно мати передбачені законом документи на будівництво, а саме - вихідні дані (містобудівні умови та обмеження, технічні умови, завдання на проектування), проектна документація та декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації.

 

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки. 

 

Керуючись ст. 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» забудова присадибних,  дачних і садових земельних ділянок може  здійснюватися  на  підставі будівельного  паспорта забудови земельної ділянки (далі - будівельний паспорт) без наявності додаткових документів на будівництво.    

 

Будівельний паспорт  визначає   комплекс   містобудівних   та архітектурних  вимог  до  розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку,  садового, дачного будинку не вище двох поверхів  (без  урахування  мансардного  поверху) з площею до 300 квадратних метрів,  господарських будівель і споруд,  гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки. 

 

Будівельний паспорт  складається  з  текстових  та  графічних матеріалів. За наявності   плану    зонування    території    розроблення будівельного паспорта здійснюється на його підставі. Необхідно зауважити, що проектування    на    підставі    будівельного    паспорта здійснюється без отримання містобудівних  умов  та  обмежень.  Для об'єктів,  зазначених у частині першій цієї статті,  розроблення проектубудівництва здійснюється виключно за бажанням замовника. Надання  будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом містобудування  та  архітектури  на  безоплатнійоснові протягом  десяти  робочих днів з дня надходження відповідної заяви та   пакета  документів,  перелік  яких визначається центральним органом  виконавчої  влади,  що  забезпечує  формування  державної політики у сфері містобудування. 

 

Порядок видачі та форма будівельного паспорта визначаються  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує фо рмування державної політики у сфері містобудування. 

 

Керуючись нормами пункту 2.1. Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» від 05.07.2011 року  № 103 видача будівельного паспорта здійснюється уповноваженим органом  містобудування та архітектури безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.

 

Будівельний паспорт надається уповноваженим органом містобудування та архітектури набезоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня надходження пакета документів, до якого входять:

 

- Заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;


- Засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

 

- Ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

 

- Проект будівництва (за наявності);

 

- Засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

 

Замовити необіхдну послугу: "Документи на будівництво"; "Будівельний паспорт", а також для отримання юридичних консультацій звертайтесь за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84 (Велика Перспективна, 84), сайт - http://ukrzakon.net