Ліцензія на будівництво

Керуючись нормами пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури» суб'єкт будівельної діяльності подає або надсилає поштою до органу ліцензування:

 

1. Заяву про видачу ліцензії, в якій повинні міститися такі відомості про суб’єкта будівельної діяльності - заявника:

- для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, контактні телефони, електронна адреса, а також наявність філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, із зазначенням їх назви та місцезнаходження;

- для фізичних осіб - підприємців - прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, контактні телефони, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), електронна адреса, а також у разі наявності місць провадження заявленої діяльності - їх місцезнаходження;

 

2. Перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які заявник має намір виконати.

 

3. Копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчені нотаріально або органом, який видав документи.

 

4. За наявності у заявника відокремленого структурного підрозділу, який має намір провадити будівельну діяльність, додаються копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

5. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявну систему контролю якості виконання робіт, про виконані заявником будівельно-монтажні роботи за формою, яка визначається ліцензійними умовами провадження будівельної діяльності.

 

Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

 

Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 Постанови №1396, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам будівництва та готує висновок.

 

На підставі висновку ліцензійної комісії орган ліцензування приймає протягом семи робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово повідомляє заявника.Документи на отримання, доповнення, переоформлення та виготовлення дублікатів ліцензій або внесення змін можуть прийматися тільки за Переліком робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, затвердженим наказом Мінрегіонбуду від 27.01.2009 №47  на такі роботи:

4.00.00

БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ

4.01.00

Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд

4.02.00

Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних

4.03.00

Улаштування фундаментів із застосуванням паль

4.04.00

Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами

4.05.00

Зведення металевих конструкцій

4.06.00

Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій

4.07.00

Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій

4.08.00

Зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій

4.09.00

Зведення дерев’яних конструкцій

4.10.00

Монтаж інженерних споруд

4.11.00

Монтаж магістральних нафто-газопроводів, споруд та обладнання

4.12.00

Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів

4.13.00

Виконання підводно-технічних робіт

4.14.00

Розробка гірничих споруд та комплексів

4.15.00

Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини

4.16.00

Монтаж технологічного устаткування

4.17.00

Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)

4.18 .00

Клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва: будівництва: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки

4.19 .00

Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

5.00.00

МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ

5.01.00

Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання

5.01.01

Водопроводу та каналізації

5.01.02

Опалення

5.01.03

Вентиляції і кондиціонування повiтря

5.01.04

Газопостачання та газообладнання

5.01.05

Технологічних трубопроводів

5.01.06

Холодопостачання промислового

5.01.07

Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення

5.01.08

Автоматизацiї i контрольно-вимірювальних приладів

5.01.09

Зв'язку, сигналiзацiї, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.00

Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання

5.02.01

Водопостачання

5.02.02

Каналізації

5.02.03

Теплових і гарячого водопостачання

5.02.04

Газопостачання

5.02.05

Магістральних продуктопроводів

5.02.06

Електропостачання, електроосвiтлення

5.02.07

Зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних

5.02.08

Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки

6.00.00

БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

6.01.00

Залізничних колій

6.02.00

Доріг автомобільних

6.03.00

Мостів, шляхопроводів, переходів

6.04.00

Аеродромів та вертодромів

6.05.00

Тунелів та метрополітенів

6.06.00

Місцевого транспорту

6.07.00

Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)

6.08.00

Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд: клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки,

6.09.00

Умови будівництва: звичайні, територій підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно-геологічними умовами

 

Керуючись нормами пунктів 5, 6  Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку віднесення об'єктів будівництва до IV і V категорій складності» від 27 квітня 2011 р. № 557:

 

До   IV   категорії   складності    відносяться    об'єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак:

 

1) розраховані  на  постійне перебування більш як 300 осіб та (або) періодичне перебування більше 500 осіб;

2) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб,  які перебувають поза об'єктом;

3) у  разі  аварії або неможливості (недоцільності) подальшої експлуатації:

4) можуть спричинити збитки в  обсязі  понад  15000  мінімальних розмірів заробітних плат;

5) можуть призвести   до   припинення   функціонування  об'єктів транспорту,  зв'язку, енергетики та інженерних мереж регіонального рівня;

6) можуть призвести   до  втрати  об'єктів  культурної  спадщини місцевого значення. 

 

До V категорії складності відносяться об'єкти будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак: 

 

1) згідно   із   Законом   України  "Про  об'єкти  підвищеної небезпеки" від 18 січня 2001 року №2245-III  є об'єктами підвищеної небезпеки;

2) розраховані на постійне перебування більш як 400  осіб  та (або) періодичне перебування понад 1000 осіб; 

3) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб,  які перебувають поза об'єктом;

4) у разі аварії або неможливості  (недоцільності)  подальшої експлуатації:

-можуть спричинити  збитки  в  обсязі понад 150000 мінімальних розмірів заробітних плат;

-можуть призвести  до   припинення   функціонування   об'єктів транспорту,    зв'язку,    енергетики    та    інженерних    мереж загальнодержавного значення;

-можуть призвести  до  втрати  об'єктів  культурної   спадщини національного значення. 

 

Крім того, керуючись нормами пункту 1 статті 34 , пункту 2 статті 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI для отримання права на виконання будівельних або підготовчих робіт потрібно також направити повідомлення про початок будівельних/підготовчих робіт до територіального органу Державної архітектурно-будівельної інспекції за місцем розташування об'єкта будівництва та подати декларацію про початок виконання будівельних/підготовчих робіт. Пунктом 7 «Порядку про початок виконання підготовчих робіт», пунктом 8 «Порядку про початок виконання будівельних робіт», що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт» від 13.04.2011 № 466,  визначено порядок реєстрації такої декларації.

 

Вона реєструється за принципом, що визначений в Законі України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06 вересня 2005 року № 2806-IV (протягом  п’яти робочих днів з дня отримання декларації). Така декларація реєструється в дозвільному центрі за місцем знаходження об'єкта за формою, згідно Додатка 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання виконання підготовчих та будівельних робіт». Реєстрація декларації проводиться на безкоштовній основі.

 

Статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за  провадження господарської діяльності без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди) , яка тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 1700 грн.)  з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.Повторне порушенні протягом року, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 8500 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.


Для отримання послуги: "Ліцензія на будівництво";  "Будівництво ліцензійні умови",  або за юридичною консультацією звертайтесь за адресою: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84 (Велика Перспективна, 84), сайт - https://ukrzakon.net.