Правова система: поняття, структура, функції


Курсова робота

Правова система: поняття, структура, функції


Введення


Актуальність теми. Інтерес до вивчення правової системи обумовлений тією важливою соціальною роллю, яку вона відіграє у житті будь-якого суспільства і кожної людини. Пізнання сутності та ролі правових систем у житті суспільства вимагає широкого підходу до соціальних і правових явищ у всьому їх різноманітті і взаємодії, з урахуванням їх функціональних властивостей по відношенню до людини, державі, суспільству.

У сучасному світі все більше посилюються і розвиваються інтеграційні процеси у всіх сферах державного та суспільного життя. Світ, як ніколи, став взаємозалежний і взаємозалежний. Це відноситься і до правової сфери. Світова спільнота і окремі держави визнають важливе значення загально-правових принципів і норм, підтримують зближення різних юридичних систем, їх взаємну інтеграцію.

У сучасному світі немає універсальних, що можуть бути рекомендованими для будь-якої країни, моделей правового розвитку. Загальновизнано різноманіття форм і способів правової еволюції, що спирається на історичні традиції, унікальність і самобутність різних правових систем, культур і цивілізацій.

Як свідчить світовий досвід, набуття суверенної державності і формування нової правової системи ніде не відбувалися легко і просто. Кожна країна, яка домоглася незалежності, шукала свій правовий шлях розвитку, виробляла свою правову модель побудови нового суспільства. Це зумовлювалося системою цінностей і цільовою орієнтацією, національними традиціями та історичними умовами, соціально-економічної та політичної середовищем, сформованим укладом життя і світоглядом людей, включаючи релігійні вірування, психологію і норми поведінки.

Важлива проблема вітчизняної правової науки - уважне вивчення цих систем, виявлення їх особливостей, спільних і відмінних рис, тенденцій розвитку, порівняльний аналіз світового досвіду і традицій. Завданням порівняльного правознавства є не тільки дослідження і осмислення загальних уявлень про право і його ролі в суспільстві, а й прагнення сприйняти основні досягнення в даній області, інтегруватися в єдиний правовий простір. Не випадково цьому напряму в науці сьогодні приділяється пильна увага.

Об'єктом курсової роботи є правова система як цілісна правова категорія.

Предметом курсової роботи виступають тенденції розвитку категорії правової системи.

Мета курсової роботи - вивчення поняття, структури і функцій правової системи.

Для досягнення мети курсової роботи були поставлені такі завдання:

визначити поняття правової системи;

охарактеризувати структуру правової системи;

вивчити функції правової системи.

Теоретичні основи курсової роботи - С.С. Алексєєв, З.Н. Аюпова, А.А. Бесєдін, В.І. Матузов, А.Ю. Мельвін, К. Осакве, А.В. Поляков, В.С. Нерсесянц, А.Х. Саїдов, О.Ф. Скакун та ін

Методологічні основи курсової роботи - метод аналізу та синтезу, історико-правовий метод, метод порівняльного правознавс...Страница 1 из 13 | Следующая страница