Історія політико-правових вчень Стародавньої Греції

Введення


Актуальністю даної роботи є вивчення історії політичних і правових вчень, закономірностей їх розвитку та протиборства. Актуально з тієї причини, що ряд проблем, що відносяться до держави, політики і права, неодноразово обговорювалося, було предметом найгостріших дискусій у попередні епохи Давньої Греції. В результаті чого склалися системи доводів на користь того чи іншого рішення цих проблем.

Вибір теми обумовлений з історичною значимістю політико-правовому мислителів Стародавньої Греції, які зробили помітний вплив на сучасні політичні та правові погляди.

Характерні риси політичних вчень Стародавньої Греції: поступове звільнення політичних поглядів від міфологічної форми; становлення їх як відносно самостійної частини філософії; всебічний аналіз устрою держави, класифікація його форм; пошук і визначення ідеальної форми правління.

В якості об'єкта дослідження виступають історія політико-правових вчень Стародавньої Греції.

Предметом дослідження є мислителі, філософи Стародавньої Греції.

Мета даної роботи: виявити особливості вчення і основні етапи розвитку політико-правової думки Стародавньої Греції.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

. Дати загальну характеристику політико-правової думки Стародавньої Греції

. Розглянути розвиток політико-правової думки в різні періоди Стародавньої Греції.

. Вивчити особливості політико-правових вчень Стародавньої Греції.

Методами дослідження даної роботи є порівняльно-історичний метод, метод системного аналізу, нормативно-ціннісний метод, діяльнісний.

У даній роботі розглядається зародження, розвиток, особливості політико-правових вчень Стародавньої Греції. Первина розділі розглянута загальна характеристика політико-правової думки Стародавньої Греції. У другому розділі розглянуто конкретні вчення мислителів Стародавньої Греції залежності від їх періоду становлення політико-правової думки.

Теоретичною базою цієї роботи виступають сучасні підручники та посібники таких авторів, як: А.А. Горєлов, А.А. Еришев, М.В. Цибульська, І.Ф. Мачин, Н.Н. Азаркин, В.В Журавльова Ж.Б. Доржиев, Е.А. Хлистов, Е.О. Мадай, С.Ш. Ускеев та ін

Структура роботи визначається метою та завданнями дослідження і відповідно з цим складається з вступу, 2 розділів, висновків та списку використаної літератури.


Глава 1. Загальна характеристика політико-правової думки Стародавньої Греції


Державність у Стародавній Греції виникла на початку I тисячоліття до н.е. у формі самостійних і незалежних полісів - окремих міст-держав. Перехід від первіснообщинного ладу до раннеклассовому суспільству і політичній формі організації суспільного життя супроводжувався процесом класової диференціації населення, загостренням боротьби між різними верствами - родовою знаттю і зубожілим общинниками, вільними і рабами. У цих умовах в давньогрецьких полісах розгортається запекла боротьба за владу, за заснування однієї з форм правління - аристократії, олігархії (влади багатих і заможних), або демократії (влади народу). Ця боротьба різних верств знайшла своє...Страница 1 из 10 | Следующая страница