Правове регулювання договірних відносин у сільському господарстві України

ЗМІСТ


Введення

. Теоретичні аспекти договірних відносин у сільському господарстві

.1 Особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві

.2 Класифікація договірних зобов'язань у сільському господарстві

. Характеристика окремих видів договорів

.1 Договори в сфері реалізації сільськогосподарської продукції

.2 Договори кредитування і фінансового лізингу за участю аграрних товаровиробників

.3 Договори виробничо-технічного обслуговування

. Договірна відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань

Висновок

Список використаних джерел

Додаток


ВСТУП


Позитивна динаміка розвитку агропромислового сектора України, де приріст виробництва валової продукції сільського господарства тільки за останні два роки склав 12,8 відсотка, постійне позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, нарощування обсягів експорту сільськогосподарської продукції та продовольства, розширення географії зовнішніх ринків збуту свідчить про підвищення його інвестиційної привабливості.

У міру поліпшення економічного становища сільськогосподарських товаровиробників неминуче виникне потреба у використанні якомога більшої кількості договорів, в тій чи іншій мірі сприяють виробництву сільськогосподарської продукції

Зокрема, сільськогосподарським підприємствам не тільки надано право вступати в договірні відносини, а й закріплений принцип договірної свободи, що надає аграрним підприємствам право приймати рішення про можливість укладення договорів, вибирати вид договору і контрагента, визначати предмет договору та т.п. Однак на практиці виникає безліч юридичних, організаційно - правових, економічних та інших проблем у сфері договірних відносин в АПК.

Мета роботи - вивчити правове регулювання договірних відносин у сільському господарстві. У ході роботи були визначені наступні завдання:

розглянути особливості аграрно-правового регулювання договірних правовідносин у сільському господарстві;

розкрити класифікацію договірних зобов'язань у сільському господарстві;

охарактеризувати договори в сфері реалізації сільськогосподарської продукції;

визначити характерні особливості договорів кредитування та фінансового лізингу за участю аграрних товаровиробників;

розглянути договори виробничо-технічного обслуговування;

вивчити договірну відповідальність за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань.

Основними методами вивчення розглянутого питання є:

теоретичні: аналіз і синтез літератури з проблеми дослідження,

історичний,

системно - структурний.

У процесі розгляду питання особливу увагу було приділено законодавчим актам України, таким як: Господарський Кодекс України, Цивільно-процесуальний кодекс України, Конституція України та ін, а також роботам вчених юристів, які займалися дослідженням різноаспектних проблем аграрного права, зокрема: Крупка Ю.М., Малишева Н.Р., Погрібний О.О., Стативка А.М., Жушман В.П., Гайворонський В.М.,...Страница 1 из 10 | Следующая страница